keskiviikko 5. lokakuuta 2016

Miten esimiesvalmennukset vaikuttavat yrityksen tulokseen?

Sanotaan, että esimies vaikuttaa työntekijän motivaatioon ja sitoutumiseen - niin hyvässä kuin pahassa. Hyvä esimiestyö nostaa innostusta ja se näkyy viivan alla. Huono esimies tukahduttaa motivaation ja saa ilmapiiriin kehnoksi. Nämä eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan nämä konsulttien ja asiantuntijoiden hokemat perustuvat tutkimustietoon.

Esimerkiksi 2015 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että johtamisen laadulla todella on merkitystä yrityksen taloudelliselle menestykselle. Huono johtaminen näkyi tässä Ilmarisen tutkimuksessa suomalaisten pörssiyhtiöiden heikosti pärjänneissä yksiköissä monella tapaa: puutteita oli esimerkiksi palautteen antamisessa, esimiehen viestinnässä sekä siinä, kuinka hyvin työntekijät tunsivat omat tavoitteensa.

Viime marraskuussa Elinkeinoelämän Keskusliitto julkisti Tekemättömän työn vuosikatsauksen, jossa todettiin että hyvällä johtamisella voidaan luultua enemmän vähentää sairaspoissaoloja ja poissaoloista syntyviä kustannuksia. Yhteys esimiestyön laadun ja sairauspoissaolojen määrän välillä on osoitettu myös Ossi Auran, Guy Ahosen ja kollegoidensa toimesta tehdyissä tutkimuksissa.


Miksi johtamisesta ja esimiesten osaamisesta keskustellaan niin paljon?


Kuten edellä todettiin, johtaminen ja esimiestyö ovat avainroolissa yrityksen menestyksen kannalta. Tästä huolimatta monet organisaatiot painiskelevat niin sanottujen johtamisongelmien kanssa. Mistä ne oikein johtuvat? Havaintojeni perusteella haasteet johtuvat muun muassa seuraavista tekijöistä.

Esimiestehtävä on palkinto
Esimiestehtävä on usein palkinto hyvin hoidetusta työstä ja luonnollinen jatkumo uralla etenemisen portailla. Välttämättä kaikilla ei kuitenkaan ole halua itse tehtävään eli ihmisten johtamiseen. Toiset ehkä osaavat kieltäytyä esimiestehtävästä ennakkoon, mutta usein hienompi titteli ja parempi palkka kuitenkin houkuttelevat ja ehkä vasta tehtävässä huomataan, ettei esimiestyön varsinainen sisältö sytytäkään. Jostain syystä harva kuitenkaan pyytää siirtoa takaisin aiempiin tehtäviin ja yllättävän monessa organisaatiossakin puuttuu rohkeutta siirtää esimiestehtävään sopimattomat henkilöt muihin tehtäviin.Tuki ja sparraus puuttuvat
Helposti ehkä ajatellaan, että tehtävään kasvetaan tai että jokainen osaa johtaa muita ihmisiä. Näin yksinkertaista se esimiestyö ei kuitenkaan ole - hyvä esimiestyö etenkään. Esimies jää roolissaan helposti yksin ja tukea tehtävän hoitamiseen ei aina löydy. Oma-aloitteiset ja kehittymishaluiset yksilöt hakeutuvat koulutuksiin, lukevat johtamiskirjallisuutta, hakeutuvat keskusteluihin kokeneempien kanssa ja löytävät keinot kehittyä hyväksi esimieheksi. Monessa organisaatiossa voitaisiin silti tukea esimiestehtäviin siirtyviä paljon paremmin tarjoamalla koulutusta, valmennusta ja mentorointia sekä henkilöstöammattilaisten tukea niissä haastavissa esimiestilanteissa, joita useimmiten ennen pitkää tulee vastaan.


Palautekulttuuria ei ole
Palautteen antaminen ja vastaanottamien koetaan vaikeaksi, koska siihen ei ole totuttu. Kehut eivät ole perinteisesti kuuluneet työelämään, paitsi poikkeuksellisen hyvien suoritusten kohdalla - muutoinhan hyvän työn tekeminen kuuluu asiaan, siitä työntekijälle palkka maksetaan. Ja korjaava palaute yritetään hienovaraisesti vihjailla perille tai sitä ei uskalleta sanoa lainkaan. Harmittavan usein kuulee esimerkiksi irtisanomistilanteista, joissa työsuhteen päättyminen tulee työntekijälle täydellisenä yllätyksenä - hänelle ei ole annettu missään vaiheessa palautetta, puhumattakaan mahdollisuudesta korjata toimintaansa.


Osaamista ei kehitetä yksilöllisesti
Iso osa esimiehistäkin haluaa hoitaa tehtävänsä hyvin, mutta heillä ei välttämättä ole tietoa siitä, miten he voisivat johtaa ihmisiä paremmin. Organisaatiolta ehkä puuttuu näkemys siitä, mitä hyvä johtaminen heidän työyhteisössään käytännössä tarkoittaa. Tai esimies kokee avuttomuutta ihmisten erilaisuuden kanssa. Yleiset esimiesvalmennukset ovat hyviä hyvän esimiestyön perusperiaatteiden läpikäymiseen. Jokainen esimies on kuitenkin yksilönsä ja painii omanlaistensa haasteiden kanssa. Siksi osaamisen kehittämisessäkin on hyvä tarkastella yksilöllisiä tarpeita ja suunnitella kehittämistoimenpiteitä sen mukaan.


Hyvän esimiestyön kriteerit 


Aika harvassa organisaatiossa on kunnolla määritelty, mitä hyvä esimiestyö tarkoittaa. Tietyt samat lainalaisuudet toki pätevät kaikkialla. Hyvään johtamiseen vaikuttaa kuitenkin moni muukin asia, kuten yrityksen visio ja strategia, yrityksen rakenteet ja resurssit, ongelmien käsittelytapa, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Organisaatiot eivät ole samanlaisia - hyvä esimies yhdessä organisaatiossa ei välttämättä saa hyviä tuloksia aikaan toisessa, täysin erilaisessa organisaatiossa.

Tästä syystä on tärkeää määritellä hyvän esimiestyön kriteerit. Käydä keskustelua siitä, miltä hyvä esimiestyö näyttää juuri meillä, minkälaisia työtehtäviä esimiestehtävään kuuluu ja minkälaista osaamista ja tietoa esimies tehtävän hoitamiseen tarvitsee. Myös tarvittavan käyttäytymisen ja asenteen määrittely on tärkeää: minkälaisella toiminnalla tehtävässä pärjää.

Koska jokainen käsittää asioita omalla tavallaan ja omasta näkövinkkelistään, on hyvälle esimiestyölle helposti monta määritelmää. Asiakkaalla huomasimme, että keskustelua aiheesta käydään yllättävän vähän ja hyvää esimiestyötä määriteltäessä johtoryhmän jäsenten näkemykset siitä, minkälainen on hyvä esimies heillä, vaihteli joidenkin ominaisuuksien kohdalla paljonkin - johtajat arvostivat saman ominaisuuden eri ääripäitä.

Kun esimiestehtävässä tarvittavat ominaisuudet on määritelty, on helpompi valita tehtävään sopivin henkilö. Se on tärkeä tuki henkilöä valittaessa - onpa henkilö yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. Kriteerien avulla on myös helpompi perehdyttää henkilö tehtävän sisältöön ja kertoa, minkälaista esimieheyttä häneltä odotetaan.

Hyvän esimiehen kriteerit auttavat myös suuntamaan kehittämistoimenpiteitä oikein. Kun on määritelty tavoitetila ja selvitetään nykyisten esimiesten lähtötilanne, löydetään todelliset kehittämiskohteet, jolloin kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat paljon tuloksellisempia.Miten esimiestyön kehittäminen näkyy viivan alla?

Esimiestyön kehittämisen onnistumisen mittaaminen ei ole kovin helppoa ja yksiselitteistä, koska toisaalta esimiestyön onnistumiseen tai sitä tarkasteleviin mittareihin vaikuttaa tavallisesti moni muukin asia. Mittarit eivät siis ole absoluuttisia. Tutkimukset ja selvitykset, joihin tämän artikkelin alussa viitattiin, kertovat kuitenkin omaa kieltään. Tässä esittelen esimerkkinä yhden tavan tarkastella sitä, miten kehittämistoimenpiteet vaikuttavat. Mittarina on käytetty sairaspoissaoloja ja poissaoloprosentti on jopa hieman alhaisempi kuin palvelualalla keskimäärin. Sairaspoissaolojen määrää on saatu pudotettua yhdellä päivällä vuodessa per yrityksen työntekijä, jolloin syntyvä säästö vuositasolla on tässä 150 henkilön yrityksessä yli 50.000 euroa. Jos esimiestyön kehittämiseen on investoitu tästä tulevasta säästöstä viidesosa eli noin 10.000 euroa, syntyy tuottoa investoinnille yli 500 prosenttia.Voidaan myös olettaa, että esimiestyön kehittämisellä olisi muitakin vaikutuksia, kuin sairaspoissaolojen väheneminen: innostus ja motivaatio työhön saattaa lisääntyä, työn tehokkuus ja tuottavuus parantua, kun esimies osaa johtaa paremmin. Esimiehet itsekin ovat mahdollisesti motivoituneempia, kun he saavat mahdollisuuden kehittää osaamistaan, uudet esimiehet valitaan tehtäviinsä perustellummin ja paremmilla valmiuksilla.

Toivottavasti tällä artikkelilla olen pystynyt vakuuttamaan sinut siitä, että esimiestyön laatuun satsaaminen kannattaa. Ehkä olet saanut myös keinoja perustella esimiestyön kehittämisen tarpeellisuutta organisaatiossasi. Mikäli haluat jatkaa keskustelua aiheesta sekä saada vielä lisää hyödyllistä tietoa siitä, miten esimiestyön kehittäminen näkyy tuloksissa, katso tulossa oleva tilaisuutemme aiheesta täältä.


******************************************
Tulosta esimiestyötä kehittämällä  to 3.11. klo 9 - 11
Lue lisää ja ilmoittaudu maksuttomaan tilaisuuteen

******************************************

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti