maanantai 22. kesäkuuta 2015

Mitä hyötyä persoonallisuustesteistä on esimiehelle?

Persoonallisuustestit auttavat esimiestä käymään parempia
keskusteluita työntekijöiden kanssa.
Asiakkaiden kanssa käymieni keskusteluiden perusteella on käynyt ilmi, että melko monessa
organisaatiossa hyvän esimiestyön haasteena on esimiesten hyvinkin vaihtelevat taidot käydä keskustelua työntekijöiden kanssa. Onneksi esimiestaitoja voi opetella ja keskustelun käymistä harjoitella. Siihen on tarjolla myös oivallisia apuvälineitä - nimittäin työpsykologiset testit, jotka tarjoavat tietoa työntekijästä keskustelun pohjalle.

Nyt ehkä mietit, että kyllä, olemme testanneet työntekijät ja esimiehet moneen kertaan, mutta ei se ole meidän johtamisosaamista parantanut. Ei testien tekeminen ja tulosten saaminen itsessään teekään esimiehestä parempaa johtajaa. Oleellista on, miten kerättyä tietoa hyödynnetään ja mitä työkaluja esimiehellä on käytävien keskusteluiden tueksi. Tässä blogikirjoituksessa avaan sitä, miten persoonallisuustestit parhaimmillaan auttavat esimiestä käymään parempia keskusteluita johdettavien kanssa.


Miten persoonallisuustestejä tulee käyttää? 


Työpsykologisia testejä on monenlaisia ja erilaisiin käyttötilanteisiin tarkoitettuja. Osa testeistä soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, mutta eivät silti välttämättä olet optimaalisia kaikkiin käyttötarkoituksiin. Tärkeää sopivan testin valinnassa on, että se soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, johon aiot sitä käyttää ja että testi on laadukas ja luotettava. Laatua ja luotettavuutta voi selvittää kysymällä taustateorioista, validiteetistä ja reliabiliteetista. On hyödyllistä myös, että testi on pätevä käyttöympäristössään eli että sillä on esimerkiksi suomalainen vertailuaineisto, johon yksittäisen henkilön tuloksia verrataan.


Työpersoonallisuustestin hyödyt esimiehelle 


Persoonallisuustesti antaa esimiehelle tietoa henkilöstä ja tämän testitulosten perusteella oletetusta tavasta toimia työssä. Tulokset toimivat keskustelun pohjana ja yhdessä työntekijän kanssa on hyvä käydä tulokset läpi. Työntekijä on itse paras asiantuntija oman itsensä suhteen ja osaa kertoa, mitä tulokset hänen kohdallaan tarkoittavat.


1. Auttaa erilaisten ihmisten kohtaamisessa

Niin hassulta kuin se saattaa kuulostaa, niin aika moni kokee haasteita juuri erilaisten ihmisten kohtaamisessa. Tulemme helposti toimeen niiden kanssa, jotka ovat samankaltaisia kuin me itse. Vaikeudet ilmenevät, kun meidän täytyy tulla toimeen ja osata keskustella niiden kanssa, joiden tapa toimia ja vuorovaikuttaa poikkeaa omastamme.

Persoonallisuustestit havainnollistavat erilaisuutta. Niiden avulla on paljon ymmärrettävämpää, miksi joku käyttäytyy, kuten käyttäytyy. Saamme selityksen Pekan töksähtävälle kommentille tai Anitan innostuneelle puheripulille. Kun saamme mustaa valkoisella siitä, minkälainen työntekijä on, on paljon helpompi suhtautua  häneen, ymmärtää häntä ja käydä keskustelua hänen kanssaan ja väärinymmärryksiä syntyy vähemmän.


2. Auttaa tiedostamaan työntekijän vahvuudet 

Persoonallisuustestin tulos on kuvaus henkilöstä. Testitulos voi kuvata esimerkiksi henkilön käyttäytymis- ja vuorovaikutustyyliä työssä. Tyylin perusteella testituloksissa voi olla määriteltynä henkilön vahvuudet. Vahvuuksien tunnistamisella esimies ymmärtää paremmin, missä tilanteissa työntekijä on parhaimmillaan ja pystyy hyödyntämään tätä tietoa esimerkiksi tehtävien jakamisessa.


3. Selvittää motivaatiotekijöitä 

Osa persoonallisuustesteistä selvittää henkilön motivaatiotekijöitä. Motivoituminen ja työstä innostuminen on todettu tärkeäksi tekijäksi työn tulosten kannalta ja siksi yhä useammat organisaatiot ovatkin kiinnostuneita työntekijöiden motivaation vahvistamisesta. Esimies on motivoitumisen kannalta avainasemassa.

Tieto motivaatiotekijöistä ja siitä, miten motivoitunut henkilö tällä hetkellä on työstään, on esimiehelle ensiarvoisen tärkeää tietoa. Sen pohjalta käytävä keskustelu auttaa ymmärtämään työntekijää paremmin sekä selvittämään tarvitaanko toimenpiteitä motivaation kehittämiseksi.


4. Helpottaa keskustelua kehittymistarpeista 

Persoonallisuustestin tuloksen perusteella on helpompaa tarkastella työntekijän kehittymistarpeita. Hän jopa saattaa nostaa ne itse keskusteluun tarkasteltaessa kompastuskiviä ja heikkouksia. Pohtimalla yhdessä kompastuskiviä liittyen työtehtäviin, syntyy hyödyllistä keskustelua työstä ja työntekijän toiminnasta työssään.


5. Selvittää tiimidynamiikkaa ja auttaa tiimin vetämisessä 

Erilaisista ihmisistä koostuvaa tiimiä tulee johtaa eri tavalla kuin samankaltaisista ihmisistä koostuvaa tiimiä. Molemmat tiimit voivat toimia hyvin tai toiminnassa voi olla haasteita. Esimiehen on kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, minkälainen tiimi on kyseessä.

Koko tiimin testituloksia tarkastelemalla saa käsityksen tiimidynamiikasta sekä tiimin vahvuuksista ja kompastuskivistä. Johtamisen kannalta on tärkeää nähdä, jos jokin tyyli tiimissä korostuu tai jotakin käyttäytymistä puuttuu. Tiimiprofiili antaa hyödyllistä tietoa johtamisen tueksi ja auttaa esimiestä kiinnittämään johtamisessa oikeiisiin asioihin.


6. Mahdollistaa ristiriitojen helpomman selvittämisen  

Ristiriidat syntyvät ihmisten erilaisesta tavasta tarkastella asioita. Meillä voi olla vaikeuksia ymmärtää, miksi joku kyselee mielestämme ihan epäolennaisia kysymyksiä juuri esittämäämme asiaan liittyen, vaikka todellisuudessa on kyse hänelle tyypillisestä tavasta tarkastella asioita. Kun keskustelussa tulee törmäys ja sitä ei osata saman tien käsitellä, syntyy ristiriitatilanne, joka pitkittyy johtuen persoonallisuuden eroista.

Ristiriidan osapuolten tulosten tarkasteleminen yhdessä esimiehen johdolla voi toimia objektiivisena tapana lähestyä asiaa. Erilaisuuden havainnollistaminen ja siitä keskusteleminen vie fokuksen pois ristiriidasta. Se myös ohjaa keskustelun henkilön sijasta käyttäytymiseen, jolloin keskustelu on turvallisemmalla pohjalla ja voidaan yhdessä miettiä ratkaisua asian selvittämiseen.Tutustu työpsykologiseen testiin, joka kartoittaa
henkilön käyttäytymistä ja motivaatiota työssä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti