tiistai 28. marraskuuta 2017

Mikä erottaa EASI:n muista nelikenttämalleista?

Vastaus kiinnostaa monia, eikä ihme, sillä markkinoilla on monenlaisia käyttäytymistä ja persoonaa tarkastelevia testejä, joita käytetään yksilön kehittämiseen, tiimien kehittämiseen ja vuorovaikutustaitojen valmentamiseen niin työyhteisössä, johtamisessa kuin myynti – ja asiakaspalvelutyössä.

Miten löytää  paras työkalu oman toimintatyylin ja tiimityön kehittämiseen?

Valitessasi testiä kehittämisen tueksi on hyvä kiinnittää huomiota testin laatuun. Markkinoilla on monenlaisia testejä, joista osa perustuu laadukkaaseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Valitettavasti markkinoilla on myös testejä, joiden luotettavuus herättää kysymysmerkkejä laatukriteereitä tarkasteltaessa. Netistä löytyy jopa ilmaisia testejä, joita käytetään erilaisen käyttäytymisen havainnollistamiseen, mutta joihin on aina hyvä suhtautua varauksella.

Master EASIn kehittämisessä on kiinnitetty huomiota testin laatutekijöihin ja psykometrisiä ominaisuuksia mittaavien reliabiliteetti- ja validiteettitutkimusten (joista kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa) tulokset ovat erittäin hyviä.

Ovatko tällaiset testit luotettavia? 

Testin laadusta kertovat reliabiliteetti- ja validiteettitutkimuksen tulokset. Ensimmäisessä on kyse siitä, miten luotettava ja tarkka testitulos on. Testin tulos ei saa muuttua henkilön vastatessa testiin esimerkiksi hyvässä vireessä tai pahantuulisena. Testin validiteetti kuvaa muun muassa sitä, miten hyvin testi mittaa sitä mitä sen halutaan mittaavan ja onko saatu tulos käyttökelpoinen ja pätevä.

EASI-analyysin on todettu hyvin mittaavan niitä asioita, joita sillä pyritään selvittämään. Testitulokseen ei myöskään vaikuta se, millä fiiliksellä vastaaja testiin vastaa tai se ei sisällä väittämiä, joihin eri ikäiset tai eri sukupuolta olevat henkilöt tyypillisesti vastaisivat eri tavalla. Tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä Master Suomeen.


Miten EASI avaa ja havainnollistaa erilaista käyttäytymistä?

Monimuotoisuus työyhteisössä eli erot käyttäytymisessä ja vuorovaikutustyyleissä vaikuttavat usein taustalla, kun ihmisten kesken syntyy ristiriitoja tai erimielisyyksiä. Erilaisen käyttäytymisen ymmärtäminen antaa ihmisille ymmärrystä nähdä paremmin, mitä erilaisuus konkreettisesti työssä tarkoittaa.

EASI, kuten muutkin nelikenttämallit, pyrkivät yksinkertaistamaan ihmisten käyttäytymistä, joka oikeasti on toki moniulotteisempaa. Jakamalla käyttäytymistä neljään päätyyliin ja tarkastelemalla jokaisen yksittäisiä tuloksia ymmärrämme paremmin omaa käyttäytymistämme suhteessa muihin ja oivallamme helpommin miten juuri minun tapani toimia vaikuttaa työyhteisöön.

EASIn käyttäytymisosio kuvaa nykyhetken toimintatyyliä työssä ja motivaatio-osio kuvaa tekijöitä, jotka innostavat  henkilöä työssään. Sekä käyttäytyminen että motivaatio ovat muuttuvia. Testi ei sinällään siis kuvaa henkilön persoonallisuuden piirteitä, vaikka ne toki testituloksen pohjalla vaikuttavatkin, vaan ottaa huomioon myös sen, että esimerkiksi tehtävän sisältö tai organisaation kulttuuri muokkaavat ihmisen käyttäytymistä.


Mitä tarkoittaa käytännössä, että EASI on helppo ja nopea käyttää?

EASI mallina koetaan helpoksi ymmärtää ja neljän päätyylin nimet ovat hyvin käyttäytymistä kuvaavia. Jokaista tyyliä kuvataan kuudella avainsanalla, joten EASI viitekehyksenä on helposti omaksuttavissa ja ymmärrettävissä. Nopeasti omaksuttavan mallin etu on siinä, että päästään sujuvammin keskustelemaan siitä, mitä tällä tiedolla teemme, mihin meidän on syytä kiinnittää jatkossa huomiota ja miten kehitämme toimintaamme.

EASIa on kehuttu myös raporttien selkeydestä ja monipuolisuudesta. Tulosraportit kiinnittävät huomiota sekä henkilön vahvuuksiin että nostaa esille mahdollisia kompastuskiviä. Raporttiin sisältyy myös ehdotuksia henkilökohtaisen kehittymisen tueksi työkäyttäytymiseen, vuorovaikutukseen, motivaatioon ja oppimiseen liittyen.


Voiko tällainen testi olla luotettava, jos vastaaminen vie vain 15 minuuttia?

EASI:n kyselylomakkeen täyttämiseen menee todella keskimäärin vain 15 minuuttia. Ohjeena on, että vastaaja valitsee vastauksensa väittämiin ensituntuman mukaan, eikä jää miettimään vastaustaan liian pitkäksi aikaa. Nopeudestaan huolimatta testi antaa luotettavia tuloksia, koska sen kehittämisessä on käytetty modernia osiovasteteoriaa. Osiovasteteoria on suhteellisen uusi ja sitä ei ole hyödynnetty useimmissa markkinoilla olevissa testeissä.

Osiovasteteorian mukaan vastaajien vastaukset suhteutetaan kattavaan vertailuaineistoon ja väittämän painoarvo voi olla erilainen toisen samaa asiaa mittaavan väittämän kanssa. Esimerkiksi sana ’aina’ koetaan paljon vahvempana kuin sana ’usein’ ja vastaustyyli voi olla merkittävästi erilainen, vaikka väittämillä mitattaisiin samaa asiaa. Klassisessa metodissa taas kaikki väittämät ovat samanarvoisia riippumatta siitä,  miten väittämien painoarvo koetaan.


Mihin EASI-analyysi perustuu? Onko sillä tieteellistä pohjaa?

EASI-analyysi perustuu Costa ja McRaen 1980- ja 1990-luvuilla tekemiin käyttäytymistutkimuksiin ja niiden pohjalta rakennettuun viiden faktorin (Big Five) malliin. Kehittämisessä on käytetty pohjalla myös typologiaa Master Internationalin rekrytoinnissa käytettävästä MPA-työpersoonallisuustestistä.

Viiden faktorin mallin viisi aluetta, jolla käyttäytymistä tutkitaan ovat avoimuus uusille asioille (openness), tunnollisuus (conscientiousness), sovinnollisuus (agreeableness), ulospäinsuuntautuneisuus (extroversion) sekä neuroottisuus (neurotism).


Miten EASI-tuloksia verrataan muihin?

EASI:ssa henkilön tuloksia verrataan vertailuaineistoon. Vertailuaineistot on koottu maittain ja suomalaisista vastaajista löytyy myös oma vertailuaineisto. Suomalaisessa vertailuaineistossa on edustava otos työelämässä työskentelevien henkilöiden vastauksia. Vastaajat ovat työikäistä väestöä vastaava otanta eri sukupuolen, koulutustaustan, työtehtävän ja toimialan edustajia.  EASI-tuloksia voidaan verrata suomalaisen vertailuaineiston lisäksi kansainväliseen, ruotsalaiseen, tanskalaiseen, norjalaiseen tai sveitsiläiseen normiaineistoon.


Kenelle EASI sopii työkaluksi?

EASI soveltuu työkaluksi erilaisiin tarkoituksiin. Valmentajat ja kouluttajat hyödyntävät sitä auttaessaan valmennettavia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kompastuskiviään. EASIa käytetään myös  tiimivalmennuksissa havainnollistamaan käyttäytymisen erilaisuutta, miten se ilmenee työkontekstissa ja vuorovaikutuksessa, ja miten hyödyntää näitä asioita työyhteisön toiminnan ja kommunikaation kehittämisessä.

EASIa käytetään organisaatioissa esimiesten ja työntekijöiden välisissä keskusteluissa avaamaan käyttäytymisen ja motivaation eroja. Sen koetaan helpottavan keskustelua työntekijöiden kanssa mm. ei-toivottavasta käyttäytymisestä, se mahdollistaa helpommin keskustelun työn ei-motivoivista tekijöistä sekä saattaa auttaa osaamisvajeiden tunnistamista.


Mistä voin hankkia EASI-profiilin?

EASI-profiileita yksilöille ja tiimeille tekevät Masterin sertifioimat EASI-valmentajat. Halutessasi saat listan sinua lähinnä sijaitsevista valmentajista Master Suomelta.


Kuka voi sertifioitua EASI-käyttäjäksi?

Sertifioidut EASI-käyttäjät ovat muun muassa ogranisaatioiden HR-ammattilaisia, organisaatioiden sisäisiä kouluttajia ja valmentajia sekä itsenäisiä valmentajia, kouluttajia ja työnohjaajia. Sertifointikoulutukseen voi osallistua kuka tahansa, joka on kiinnostunut hyödyntämään EASI-analyysiä työssään. Koulutuskalenterista näet tulevien koulutusten ajankohdat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti