tiistai 28. kesäkuuta 2016

Minkälaista esimiestä sinun tiimisi kaipaa?

Esimiestyötä käsitellään usein asiana, jossa on tietynlainen tavoitetila ja ihanne. Olen itsekin kirjoittanut aiheesta muun muassa otsikoilla Hyvän johtajan neljä tärkeintä ominaisuutta, Mistä on hyvä ihmisten johtaja tehty? ja Viisi ominaisuutta joita esimies tarvitsee. Tietyt yleiset lainalaisuudet esimiestyössä pätevätkin, joskin on tärkeää myös ottaa huomioon se, minkälaisista yksilöistä tiimi on rakennettu ja miten se vaikuttaa tiimidynamiikkaan. 

Tiimien johtaminen on ennen kaikkea ihmisten yhdistämistä. On siis keskityttävä ihmisiin - niihin yksilöihin, joita tiimistä löytyy. Toisille esimiehille tämä on luontaisesti helpompaa kuin toisille. Osa esimiehistä pyrkii johtamaan asioiden kautta ja kuvittelee ihmisten seuraavan perässä. Esimieheltä tarvitaan kuitenkin herkkyyttä lukea tiimin jäsenten välisiä suhteita ja jännitteitä sekä johtaa yhteistyötä siten, että tavoitteet saavutetaan. Eri tiimien kohdalla tämä voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. 

Mistä tiimidynamiikka rakentuu?


Tiimin jäsenet ovat yksilöitä. Jokainen on ainutlaatuinen ihmisenä ja työntekijänä. Tiimin jäsenten käyttäytymistä voidaan kuitenkin tarkastella typologian avulla, jolloin ihmisten erilaisuus on helpommin ymmärrettävää ja oman johtamistyylin kehittäminen esimiehenä helpompaa.  

Pyri tässän selventämään tiimidynamiikan vaikutuksia esimiestyöhön EASI-typologian avulla. EASI on malli, jota käytän koska se on paikkansapitävä (psykologisia termejä käyttäen validi) ja rakennettu nykyaikaisia psykometrisiä mittausmenetelmiä hyödyntäen. Tällainen yksinkertaistettu, käyttäytymistä kuvaava malli antaa selkeän viitekehyksen ja kielen käsitellä asiaa ymmärrettävästi. 

Tiimin jäsenet voidaan jakaa neljään eri päätyyliin alla olevan kuvion mukaisesti. Tiimin jäsenissä voi vahvana korostua yksi käyttäytyminen tai heidän käyttäytymisensä työssä voi olla kahden tai jopa kolmenkin tyylin yhdistelmä. Mitä enemmän tiimissä on erilaisia tyylejä, sitä monimuotoisempi tiimi on: tiimin jäsenet työskentelevät eri tavalla, he ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa eri tavalla ja tarkastelevat asioita eri näkökulmista.

Tiimin jäsenet voidaan jakaa neljään eri päätyyliin käyttäytymisen perusteella.

Mitä monimuotoisuus esimiestyön näkökulmasta tarkoittaa?


Ihannetilanteessa tiimistä löytyy riittävästi monimuotoisuutta, sillä tällöin se pystyy monipuoliseen ongelmanratkaisuun ja innovatiiviseen työskentelyyn. Monimuotoisuus käyttäytymisessä ja vuorovaikutuksessa voi kuitenkin synnyttää ristiriitoja, mikäli tiimistä puuttuu luottamusta ja arvostusta. Erilaisuutta ei haluta ymmärtää vaan toisen omasta poikkeava toimintatapa voidaan kokea loukkaavana. Tai erilaiset katsantokannat asioihin saattavat aiheuttaa väärinymmärryksiä, jotka ratkaisemattomina voivat johtaa konfliktitilanteisiin.

Esimiehen on siis osattava johtaa monimuotoista tiimiä ratkaisukeskeisesti. Väärinymmärrykset on syytä käsitellä saman tien ennen kuin ne ehtivät kehittyä konflikteiksi. Parhaat edellytykset monimuotoisella tiimillä on päästä tavoitteisiinsa, kun esimies ja tiimin jäsenet tunnistavat, millä tavalla kukin on oma ainutlaatuinen yksilönsä. Mitä osaamista ja asiantuntemusta kukin tuo tiimiiin, mutta toisaalta myös minkälaista käyttäytymis- ja vuorovaikutustyyliä henkilöt edustavat - ja mitä vahvuuksia ja toisaalta riskejä se tuo tullessaan.

Hedelmällistä keskustelua yhteistyön kehittämisen näkökulmasta onkin, kun tiimin jäsenet voivat yhdessä pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä:
 • Mitä minä tuon tiimityöhön, mitkä ovat tärkeimmät vahvuuteni?
 • Miten hyödynnämme jokaisen vahvuudet paremmin yhteistyössämme?
 • Mitä meidän on hyvä tietää toisistamme?
 • Miten minulle kannattaa antaa palautetta?
 • Mitä konkreettisia asioita voimme tehdä, jotta saamme ryhmänä vahvuutemme parhaiten käyttöön?
 • Tarvitsemmeko uusia pelisääntöjä tai toimintatapoja varmistaaksemme parhaan mahdollisen yhteistyön?Mitä tiimin jäsenten samankaltaisuus esimiestyön näkökulmasta tarkoittaa?


Joissakin tiimeissä korostuu samankaltainen käyttäytyminen. Tiimiin on päätynyt samanlaisella toimintatyylillä varustettuja henkilöitä tai esimies on rekrytoinut samankaltaisia ihmisiä, koska heidän kanssaan on ollut eniten ”samalla aaltopituudella”. Usein tällaiset tiimit toimivat hyvin yhteen: yhteistyö sujuu ja yhteishenki on hyvä. Tiimidynamiikka siis toimii - voisiko esimiehen kannalta parempaa tilannetta olla?

Samankaltaisuus on yhteistyön näkökulmasta usein hyvä juttu, mutta se saattaa aiheuttaa haasteita tiimin tehokkuudessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Alla olevassa kuviossa on esitetty mahdollisia vahvuuksia ja riskitekijöitä, jotka voisivat ilmetä tiimin käyttäytymisessä, jos tiimissä korostuisi jokin käyttäytyminen. Esimiehen on hyvä tiedostaa oman tiiminsä vahvuudet ja kompastuskivet. Tunnistamalla samankaltaisen tiimin kompastuskivet, voidaan niihin myös varautua.Yhteistyön kehittämisen näkökulmasta voi olla hyödyllistä pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä:
 • Mitkä ovat tiimimme vahvuudet?
 • Mitä riskejä samankaltaisesta käyttäytymisestä voi olla ja miten ne voivat näkyä tiimin työssä tai työn tuloksissa?
 • Mitä konkreettisia asioita voimme tehdä ehkäistäksemme riskien toteutumisen?
 • Tarvitsemmeko uusia pelisääntöjä tai toimintatapoja varmistaaksemme parhaat mahdolliset tulokset?


Tunnistatko oman tiimisi ryhmädynamiikan? Seuraavassa vinkit sinulle esimiehenä, miten voit toimia, jotta saat tiimistäsi parhaan esiin:


Monimuotoisen tiimin esimiehenä:

 • Löydä jokaisesta tiimin jäsenestä vahvuuksia, tiedosta myös heidän kompastuskivensä
 • Järjestä tilaisuuksia, joissa tiimin jäsenet tutustuvat toisiinsa
 • Auta tiimiläisiä ymmärtämään erilaisuutta ja nosta esille erilaisuuden tuomat mahdollisuudet
 • Rakenna avointa keskustelukulttuuria kuuntelemalla kaikkia osapuolia ja rohkaisemalla tuomaan erilaisia näkemyksiä keskusteluun
 • Tee selväksi, että ideoiden ja mielipiteiden tuomitseminen tai suora kritiikki ei ole suotavaa
 • Osallista kaikki keskusteluun, jotta saat mahdollisimman monipuolisen näkemyksen asioista
 • Ristiriitatilanteissa pyri saamaan esille perustelut, miksi tiimin jäsenet ovat mitäkin mieltä
 • Ymmärrä oma roolisi esimiehenä: aina et voi olla kaikkien kanssa samaa mieltä ja joudut toisinaan tekemään päätöksiä, joista kaikki tiimin jäsenet eivät ole samaa mieltä
 • Perustele omat päätöksesi ja ota erilaiset näkökulmat huomioon perusteita miettiessäsi

Samankaltainen tiimin esimiehenä:

 • Mieti, miten tiimin vahvuudet ovat auttaneet sitä onnistumaan tavoitteisiin pääsyssä ja voiko vahvuuksia hyödyntää vielä paremmin
 • Tunnista riskitekijät ja mieti tai keskustelu tiimin kanssa siitä, mitä voitte tehdä riskien ehkäisemiseksi
 • Keskustele tiimin jäsenten kanssa yhdessä tai erikseen siitä, mitä ominaisuuksia on kenties jäänyt huomaamatta/hyödyntämättä, joista voisi olla hyötyä tiimin työskentelyssä
 • Käyttäkää keskusteluissa erilaisia tekniikoita, joilla saatte monipuolisempaa näkemystä keskusteluun (esim. Bonon kuusi ajatteluhattua)
 • Ymmärrä, että mikäli tiimissä on yksittäisiä henkilöitä, joiden oma tyyli poikkeaa muun tiimin samankaltaisesta käyttäytymisestä, voi näillä henkilöillä olla vaikeuksia sopeutua tiimiin*******************************************************
Kaipaatko apua tiimidynamiikan selvittämiseen? Kerron tarvittaessa lisää sopivan johtamistyylin löytämisestä tiimillesi. Ota yhteyttä.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti